They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Rodowicz rozważa operację plastyczną

Temat: JW 3791 Przetarg nieograniczony SUFO
JEDNOSTKA WOJSKOWA 3791
W CIECHANOWIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 54
06 - 400 CIECHANÓW
Fax. (48-23) 672 65 01-341229


Informuje, iż ogłasza przetarg nieograniczony na zakup usługi ochrony wykonywanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. (CPV 79710000-4). Ogłoszenie (stanowiące załącznik do niniejszej informacji) zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.11.2009r. (numer zgłoszenia PL002-2009-000489).
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4680Temat: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi SUFO
Z A W I A D O M I E N E
O W Y B O R Z E O F E R T Y

Dotyczy: przetargu na usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach JW Nr 3791 w Ciechanowie w całodobowym systemie zmianowym. Ogłoszenie ukazało się w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26.11.2008r oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2008/S 230-3060-61z dnia 26.11.2008r.

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający, Jednostka Wojskowa 3791 w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 54, zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach JW 3791 w Ciechanowie w całodobowym systemie zmianowym.
W związku z najniższą ceną oferowaną za wykonanie usługi, za którą przyznano 100 pkt. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:

Grzegorz Liman Piotr Świdnicki Stefan Gortatowicz „SELEN” Spółka Jawna 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Czarnieckiego 7.

Firma Spółka Akcyjna „STEKOP” 02-127 Warszawa ul. Mołdawska 9 spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ uzyskała 77 pkt.DOWÓDCA

płk dypl. mgr inż. WOJCIECH SOWIŃSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3966


Temat: JW 3791 Przetarg nieograniczony SUFO
NR.01/POIN/SUFO/2009

Z A W I A D O M I E O W Y B O R Z E O F E R T Y

Dotyczy: przetargu na usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektach
JW Nr 3791 w Ciechanowie w całodobowym systemie zmianowym.
Ogłoszenie ukazało się w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich w dniu 11.11.2009r oraz opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej Dz. U. /S S217 z dnia 11.11.2009r.

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia prawo zamówień publicznych
(tj., Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający, Jednostka
Wojskowa 3791w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 54, zawiadamia, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach JW 3791
w Ciechanowie w całodobowym systemie zmianowym.
W związku z najniższą ceną oferowaną za wykonanie usługi, za którą przyznano
100 pkt. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę:
Nazwa:
1. Agencja Ochrony Skorpion Security Sp. z o. o. – Lider
2. Konsalnet Ochrona Sp. z o. o.
3. Konsalnet Security Sp. z o. o.
Siedziba:
1. Przasnyska 6a, 01 – 756 Warszawa
2. Przasnyska 6a, 01 – 756 Warszawa
3. Bytkowska 1 b, 40 – 147 Katowice

Spółka Akcyjna „STEKOP” 02-127 Warszawa ul. Mołdawska 9 spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ uzyskała 99,08 pkt.

Grzegorz Liman Piotr Świdnicki Stefan Gortatowicz „SELEN” Spółka Jawna 05-827 Grodzisk Mazowiecki ul. Czarnieckiego 7 spełniająca wszystkie wymogi zawarte
w SIWZ uzyskała 95,34 pkt.

Zamawiający w postępowaniu odrzucił oferty niżej wymienionych firm:

1.G4S Security Sp. z o. o. – lieder konsorcjum; G4S Security Systems ( Polska )
Sp. z o.o – partner II oraz G4S Security Services S.A.- partner III .Siedziba lidera:
ul. Prosta 69; 00 – 838 Warszawa

2. DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o. o. ul. Najśw. Marii Panny 5e;59 – 220 Legnica

3. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ESCORT – LASOCCY” Spółka Jawna
ul. Gostkowska 28; 06– 400 Ciechanów .

DOWÓDCA


/-/ płk dypl. mgr inż. WOJCIECH SOWIŃSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4680


Temat: Odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych III kategorii
O G Ł O S Z E N I E

do przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EUROZamawiający: Jednostka Wojskowa 3791, 06-400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 54.
Przedmiot zamówienia: Odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych III kategorii ze stołówki żołnierskiej JW. 3791.

Kod: 20 01 08.

Podstawa trybu zamówienia - art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2007r do 31.12.2007 r.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

- cena ofertowa brutto - 100 %.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3. Spełniają wymogi określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagane dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej,

3) Zaświadczenie potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z uiszczeniem we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz właściwym Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub oświadczenie, że uzyskał on zgodę na zwolnienie , odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania całości decyzji organu podatkowego,

4) Aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

6) Ważny dokument, wydany przez właściwy organ administracyjny, potwierdzający, wydanie pozwolenia na odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych III kategorii,

7) Ważną decyzję, wydaną przez właściwą Inspekcję Weterynaryjną, potwierdzającą nadanie numeru identyfikacyjnego w zakresie skupu i przewozu ubocznych produktów zwierzęcych,

8) Ważną decyzje wydaną przez właściwą Inspekcję Weterynaryjną, potwierdzającą nadanie numeru identyfikacyjnego w zakresie przetwarzania ubocznych produktów zwierzęcych.

Dokumentację przetargową można odbierać w budynku nr 1 pok.7 ), w siedzibie zamawiającego, w godz. 8:00 - 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (023) 6723248 w 341200 lub wniosek o specyfikację przesłać faxem na nr (023) 6723248 w341591. Specyfikacja dostępna również na stronie internetowej :

http://www.1pa.internetdsl.pl

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Oferty należy składać do dnia 22.02.2007 r. do godz. 9.30 w kancelarii jawnej JW. 3791 budynek nr1 ul. Wojska Polskiego 54, 06 - 400 Ciechanów.

Kancelaria czynna jest od pn.- pt. w godz. 7.30 - 9:30 i 12:30 - 14:30.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2007 r. o godz.11.00 w siedzibie zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 54, 06- 400 Ciechanów, budynek nr 1 ( pok. nr 115).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin związania ofertą: 30 dni zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1.ustawy PZP.

Postępowanie o zamówienie publiczne może zostać unieważnione bez podania przyczyn.

Osoby upoważnione do udzielania informacji związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: kpt. Adam Dąbrowski - tel.(023) 6723248 w. 341200, kpt. Marek Kozłowski

tel. ( 023) 6723248 w. 341261.

DOWÓDCA
płk dypl. Mieczysław REJMAN
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1020


Temat: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi SUFO
O G Ł O S Z E N I E

do przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 133000 EURO.

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z art. 10 ust.1, art. 39 oraz art. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm. )
2. Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa 3791
3. Adres zamawiającego: ul. Wojska Polskiego 54; 06- 400 Ciechanów; tel. 023-672-65- 01 wew. 341- 592; fax. 023-672-65-01 wew.341-591
4. Branża: usługi
CPV - 79710000 - 4
5. Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach JW. 3791 w całodobowym systemie zmianowym.
6. Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2009r do 31.12.2009r.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
10.Warunki wymagane od oferentów: o zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm. i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.Wadium - zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18.000,00 PLN (słownie złotych: osiemnaście tysięcy) w formach dopuszczonych przez prawo zamówień publicznych określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Wymagane dokumenty od oferentów: określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Sposób uzyskania specyfikacji: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.przetargi.army.mil.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również w budynku nr.1 pok. nr 108 u p. Marzeny Komorowskiej w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze.
14. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %
15.Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni.
16, Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie Jednostki Wojskowej 3791; 06-400 Ciechanów; ul. Wojska Polskiego 54 w kancelarii jawnej w godz. 8.00-15.00 w dni robocze, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 8.00 dnia 06.01.2009r.
17. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.01.2009r. o godz. 11.00 w sali odpraw
JW. 3791 ul. Wojska Polskiego 54 - Ciechanów.
18.Kontakt z osobami występującymi po stronie zamawiającego:
- p. Marzena Komorowska - kwestie formalne - tel.023 672-65-01 wew.341-229
- kpt. Michał Obrębski - kwestie merytoryczne - tel.023 672-65-01 wew.341-225
- chor. szt. Zbigniew Grabowski - kwestie merytoryczne - tel. 023 672-65-01 wew. 341-230
19. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.11.2008r. oraz zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dn.26.11.2008r. DzU. S 230 nr 306061-2008
20. Zgodnie z art.42 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępni na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.


DOWÓDCA

płk dypl. mgr inż. Wojciech SOWIŃSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3966


Temat: JW 3791 Przetarg nieograniczony SUFO
Ciechanów, dn. 04.12.2009r.

Znak sprawy: 01/POIN/SUFO/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi ochrony osób i mienia JW 3791
w Ciechanowie wykonywanej przez specjalistyczne uzbrojone formacje
ochronne (SUFO) w 2010 roku.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy:

Pytanie nr 1:
Zgodnie z treścią § 5.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16.10.2008r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia).

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (upzp) Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008r,
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(DZ. U. Nr 188 poz. 1154) protokół winien zawierać określenie wartości zamówienia publicznego.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ww. rozporządzenia, część ogólna pkt. 2, określenie wartości zamówienia może wystąpić po otwarciu ofert. W tym stanie rzeczy żądanie sporządzenia kopii protokołu w zakresie dotyczącym wartości szacunkowej zamówienia jest przedwczesne.
Pytanie nr 2:
Zamawiający – na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy – Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy:
- konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia;
- wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych, od których zależy wykonanie
przedmiotu zamówienia;
- możliwość przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych
terminów umownych;
- możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia;
- możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru
i wartości usług dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Na podstawie art. 144 ust. 1, Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian
w treści umowy zawartej w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ,
jak również nie określił warunków takiej zmiany. Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ (art. 38 ust. 4 Pzp).

Pytanie nr 3:
Proszę o podanie ilości rbg jaka należy przyjąć do obliczenia ceny podanej
w formularzu ofertowym.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Obliczenia ilości rbg w roku do przepracowania wykonawca dokonuje samodzielnie w oparciu o dane zawarte w formularzu cenowym usługi
(załącznik nr 4 do SIWZ).

Pytanie nr 4:
Proszę o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza, by w przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG) posiadały osoby wchodzące w skład Zarządu do reprezentacji jednego z członków konsorcjum? Po to się tworzy konsorcjum, aby łącznie spełniać potencjał techniczny wynikający z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zgodnie z art. 23 ust. 3 przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z pkt. 6 tabeli (pkt IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.) – str. 10 SIWZ, poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE oraz przeszkolenie
w zakresie informacji niejawnych dotyczy osób wymienionych w KRS lub EDG.
Wymóg ten dotyczy w jednakowym zakresie Wykonawcy składającego ofertę, jak i poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). Oznacza to, że każdy z Wykonawców działających wspólnie, tj. każdy z członków konsorcjum powinien złożyć wszelkie dokumenty
(w tym wyżej wymienione) potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

Pytanie nr 5:
Zamawiający w pkt. 6 SIWZ zażądał złożenia przez Wykonawcę dokumentów poświadczenia bezpieczeństwa „od osób podpisujących ofertę, a więc uprawnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, wymienionych
w KRS lub wypisie z EDG. Tym samym w przypadku literalnego odczytania wskazanego zapisu, można stwierdzić, iż nastąpiło zawężenie kręgu osób uprawnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań od osób wskazanych
w KRS i EDG, co stanowiłoby naruszenie art. 7 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady równości i uczciwej konkurencji, a także zapisów art. 94 – 96 Kodeksu Cywilnego dotyczących możliwości udzielania pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu osób prawnych na podstawie art. 14 ustawy Pzp
są obowiązujące także w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację ww. zapisu w SIWZ o następującej: „poświadczenia bezpieczeństwa od osób podpisujących ofertę, a więc uprawnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy”
i wykreślenie pozostałej części.

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający nie wyraża zgody na poprawienie i modyfikację zapisu SIWZ
ze względu na argumenty zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 4, w szczególności wymóg posiadania poświadczenia bezpieczeństwa przez osoby reprezentujące Wykonawcę, a wymienione w KRS lub EDG.

DOWÓDCA
/-/ płk dypl. mgr inż. Wojciech SOWIŃSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4680