They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Rodowicz rozważa operację plastyczną

Temat: Ogłoszenie o zawarciu umowy
05/Usługi pralnicze/2006 Orzysz 20.12.2006Ogłoszenie o zawarciu umowyJednostka Wojskowa 1460 Orzysz informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego - przedmiot zamówienia usługi prania, czyszczenia, naprawy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, zawarto umowę z wybranym wykonawcą, tj.
Pralnia Garnizonowa przy JW 2980
ul. Sikorskiego 10
14-500 BRANIEWO

Kwota brutto - 36.855,00 zł.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=790Temat: Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawe materiałów biurowych
Braniewo, dnia 27.03.2007r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980 z siedzibą w Braniewie przy ul. Sikorskiego 7 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na podstawie art. 39 i 40 ustawy "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego do JW 2980

 CPV - 30192113-6 wkłady drukujące
 CPV - 30192112-9 głowice barwiące do maszyn drukujących
 CPV - 30125100-2 wkłady barwiące

Została wybrana oferta firmy:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "EKO" 82-300 ELBLĄG ul. Malborska 53
Wykonawca spełnia warunki określone w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
Wykonawca nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
Wykonawca złożył ważne dokumenty wymagane od Wykonawców przez Zamawiającego;
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia.
UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 22.03.2007 r. na kwotę brutto: 52.749,07 zł.


DOWÓDCA
cz.p.o. płk dypl. Bogdan WOLNY
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1329


Temat: Ogłoszenie o zawarciu umowy
Braniewo, dnia 15.02.2007r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980 z siedzibą w Braniewie przy ul. Sikorskiego 7 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" na podstawie art. 69 ustawy "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. Nr 79, poz. 551)
Na: wykonanie usługi w zakresie realizacji programu nauczania i przygotowania do egzaminów z języka angielskiego w JW 2980
Została wybrana oferta firmy:
CENTRUM JĘZYKOWE VOICE P. Aleksandra Maciejewska 82-300 ELBLĄG ul. Narutowicza 40
Wykonawca spełnia warunki określone w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
Wykonawca nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
Wykonawca złożył ważne dokumenty wymagane od Wykonawców przez Zamawiającego;
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia.
UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 05.02.2007 r.


DOWÓDCA
cz.p.o. płk dypl. Bogdan WOLNY
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1077


Temat: Usługa w zakresie konserwacji i naprawy systemów uzbrojenia
Braniewo, dnia 24.05.2007r.


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980 z siedzibą w Braniewie przy ul. Sikorskiego 7 informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na podstawie art. 39 i 40 ustawy "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Na: wykonanie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń szkolno-treningowych sprzętu szkoleniowego i techniki specjalnej na strzelnicy garnizonowej JW 2980
CPV 50.84.20.00-9
Została wybrana oferta firmy:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ARMIKS
Ul. Swoszowicka 1 30-542 KRAKÓW
Wykonawca spełnia warunki określone w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
Wykonawca nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
Wykonawca złożył ważne dokumenty wymagane od Wykonawców przez Zamawiającego;
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia.
UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 15.05.2007 r. na kwotę brutto: 92.000,20 zł.


DOWÓDCA
wz. płk dypl. Bogdan WOLNY
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1262


Temat: Usługa ochrony kompleksu koszrowego w JW 2980 Braniewo
Odpowiedź na treść zapytania skierowanego do Zamawiającego:


Braniewo, dnia 06.11.2009r.
Znak sprawy: ZP-08/09

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przez SUFO w zakresie ochrony osób i mienia w JW. 2980.

Pytanie:

1.według art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, proszę więc o udzielenie informacji kto obecnie ochrania Jednostkę Wojskową, za jaką stawkę ryczałtową (1 roboczogodzina), w jakim wymiarze godzin lub posterunków miesięcznie była realizowana ochrona w ostatnim przetargu?.

Odpowiedź:

1.Informacja, o której udzielenie wnioskuje pytający nie jest związana z prowadzonym aktualnie postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usług ochrony, ale dotyczy poprzedniego postępowania- rozstrzygniętego i zakończonego podpisaniem umowy z podmiotem wybranym w poprzednim postępowaniu. W związku z tym nie ma podstaw do odpowiedzi na zadane pytanie w trybie przepisu art. 38 ustawy Pzp.DOWÓDCA

gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4662


Temat: Usługa ochrony kompleksu koszrowego w JW 2980 Braniewo
Jednostka Wojskowa Nr 2980 Braniewo, dnia 20.11.2009r.
14-500 Braniewo
ul. Sikorskiego 41
Znak postępowania: ZP-08/09

tel. 055 241 5294, 241 5050
fax 055 241 5054
DOTYCZY: sprostowania w paragrafie III.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi ochrony kompleksów koszarowych (1132 JW. 2980) i (K-1136 Strzelnica Garnizonowa m. Glinki).

Powinno być:

„W przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia osób, obiektów lub mienia, Wykonawca będzie wystawiał nieodpłatnie GRUPĘ INTERWENCYJNĄ w składzie co najmiej 2 pracowników, wyposażonych w pistolety maszynowe lub broń palną krótką, która w czasie nie więcej niż 30 minut od wezwania podejmie działania na miejscu zagrożenia ( z dojazdem do miejsca zagrożenia).”
DOWÓDCA

gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4662


Temat: WYNIKI POSTĘPOWANIA NR. 01/2008
Znak zamówienia : 01/2008


Giżycko dn. 07.12.2007r.


OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Zamawiający:
Jednostka Wojskowa 2744
ul. Nowowiejska 20
11-500 Giżycko

Opis przedmiotu zamówienia.
Usługa prania wodnego i chemicznego wraz z naprawą odzieży.

Liczba zaproszonych Wykonawców:
SIWZ dostępna była na stronie Zamawiającego http://www.jw2744.com/przetargi.html.

Kwota jaką zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia:
65 000,00 zł.

Liczba ważnych ofert - 3

Oferta I - Pralnia Garnizonowa przy JW. 2980
ul. Sikorskiego 10
14-500 Braniewo
cena brutto : 56 670,30zł.
Oferta II - Unipral Sp. z o.o.
ul. Nad Jarem 4
10-172 Olsztyn
cena brutto :90 285,49zł.
Oferta III -Ekologiczna Pralnia Chemiczno- Wodna pral-pol
ul. Rybacka 36
11-500 Giżycko
cena brutto :71 840,92zł.


Nazwa wybranego Oferenta oraz cena brutto:
Pralnia Garnizonowa przy JW. 2980
ul. Sikorskiego 10
14-500 Braniewo

WARTOŚĆ BRUTTO : 56 670,30 zł.
Oferta przedstawiała najkorzystniejszą cenę.
DOWÓDCA JW. 2744

ppłk dypl. Marcin FRĄCZEKWyk. M.J. /335-690/
0-87 429-46-90
06.12.2007r
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2487


Temat: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- SUFO
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


JEDNOSTKA WOJSKOWA 2980 W BRANIEWIE UL. SIKORSKIEGOJednostka Wojskowa 2980 w Braniewie uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi ochrony kompleksu koszarowego (K-1132 JW. 2980) i (K-1136 Strzelnica Garnizonowa jednostce. Glinki) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:


AMBRELA-SYSTEM W. Żurko Sp. z o.o. 18-400 ŁOMŻA ul. Konstytucji 3 Maja 2
Cena brutto oferty: 1.264.222,99 zł.

Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp Zamawiający poniżej przedstawia streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.Nr oferty
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy
Ceny brutto 100% Liczba pkt przyznanych w kryterium cena brutto 100%
1/2898 AMBRELA-SYSTEM W. Żurko Sp.z o.o. 18-400 ŁOMŻA ul. Konstytucji 3 Maja 2 1.264.222,99 zł. 100,00 pkt
2/2898 SOLID SECURITY Sp. z o.o. 02-676 WARSZAWA ul. Postępu 17 1.300.126,06 zł. 97,24 pkt
3//2902 IMPET SECURITY POLSKA Sp z o.o. 53-111 WROCŁAW ul. Ślężna 118 1.270.750,84 zł. 99,49 pkt


Uzasadnienie: najkorzystniejsza cena brutto przedmiotu, maksymalna ilość pkt możliwych do uzyskania, przy spełnieniu warunków wymaganych od Wykonawców zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.

DOWÓDCA

gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4785


Temat: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Węgorzewo: Usługi prania
Numer ogłoszenia: 365837 - 2008; data zamieszczenia: 15.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348139 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 2568, ul. Gen. J. Bema 7/2, Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4295299, 512337787, faks 087 4295222.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pranie wodne bielizny osobistej, pościelowej, bielizny kucharskiej i stołowej z pełnym wykończeniem.. Pranie podpinek do namiotów. Czyszczenie chemiczne umundurowania ćwiczebnego z wykończeniem bez naprawy. Czyszczenie ubrań roboczych i ubiorów specjalnych z wykończeniem bez naprawy. Czyszczenie chemiczne koców..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.10.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 73770.49 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pralnia Garnizonowa przy JW 2980, ul. Sikorskiego 10, 14-500 Braniewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 66960.00
Oferta z najniższą ceną: 66960.00 oferta z najwyższą ceną: 66960.00
Waluta: PLN.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4055


Temat: Dostawa wkładów drukujących, głowic barwiących
OGŁOSZENIE O WSZCZ ĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro

ROZDZIAŁ I ZAMAWIAJĄCY:

Jednostka Wojskowa Nr 2980
ul. Sikorskiego, 14-500 Braniewo
tel./fax (055) 2415294
REGON 17023541 NIP 582-00-05-157

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA NA STRONIE INTERNETOWEJ: http://przetargi.army.mil (SIWZ/załączniki/rozszerzenie WinRAR) ORAZ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU PUBLICZNIE DOSTĘPNYM


ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatyczno-łącznościowego.
 CPV - 30192113-6 wkłady drukujące
 CPV - 30192112-9 głowice barwiące do maszyn drukujących
 CPV - 30125100-2 wkłady barwiące
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.- załącznik do ogłoszenia

ROZDZIAŁ III OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art 24 ust. 1 i ust. 2

2) Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu muszą dołączyć do oferty niżej wymienione dokumenty :

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 i 24 uPzp;
 parafowany projekt umowy;
 właściwie wypełniona i podpisana oferta i formularz ofertowy.

ROZDZIAŁ IV KRYTERIA OFERT I ICH ZNACZENIE, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

KRYTERIUM - cena brutto 100%

Cena oferowana minimalna brutto
Cena = ------------------------------------------ x 100% x 100 pkt.
Cena badanej oferty brutto
1)Ofertą najkorzystniejszą podlegającą wyborowi przez zamawiającego będzie oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2).Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty i następnie wynik ten wpisuje cyfrowo i słownie do formularza oferty. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Ceny we wszystkich pozycjach oferty jak również cena ostateczna, powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.


ROZDZIAŁ V SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

1) Zgodnie z art. 38 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie umieszczał na stronie internetowej " przetargi.army.mil.pl" treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami ( bez ujawniania źródła zapytania) oraz modyfikację SIWZ.
2) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
3) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień pisemnie oraz faksem. Otrzymanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanych Wykonawca potwierdzi fasem zwrotnym. W taki sam sposób wszelkie otrzymane informację potwierdzi Zamawiający. Potwierdzenie powyższe polega na odesłaniu otrzymanego faksu z dopiskiem dnia..........czytelny faks stron ......... podpis Wykonawcy.
4) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się pocztą elektroniczną.
5) Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

p. Mirosława KRAWCZYK
Samodzielny referent ds. zamówień publicznych:
Tel./faks (055) 241 5294

ROZDZIAŁ VI TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1)Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2007r. do godz. 11.00
2.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w bud nr 4 pok. 119 lub przesłać na adres Zamawiającego.
3.Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

ROZDZIAŁ VII TERMIN I FORMA OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1.Termin otwarcia ofert upływa dnia 01.03.2007r. do godz. 11.30

2. Otwarcie ofert jest jawne (art.86)
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. (art. 86)
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców a także
informacje
dotyczące ceny przedmiotu zamówienia zawartej w ofercie cenowej.
6. Informacje przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na
ich wniosek.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 30.03.2007r. r.
8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

JW 2980 - SIWZ+ zał.- WinRARDOWÓDCA

cz.p.o. płk dypl. Bogdan WOLNY
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1073