They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Rodowicz rozważa operację plastyczną

Temat: Wolne etaty woj. lubelskie
Witam mam pytanie czy wie ktoś coś czy są jakieś wolne etaty dla szeregowych zawodowych w jednostkach na terenie województwa lubelskiego?
Obecnie jestem żalnierzem nadterminowym w jw 2568 węgorzewo w sierpniu wyjeżdzam na misje posiadam wojskowe prawo jazdy kat C.
czekam na jaqkieś informacje
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=669Temat: JW 2568 Toruń
Witam chciałbym się dowiedzieć coś o tej jednostce. Może ktoś tam był? Może się ktoś wybiera? Znajduje się ona w na ul. Podgórskiej 14 na Pogórzu.
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=539


Temat: jw 2568 jesień 87 sbd
cześć szukam kumpli ze szkolnej baterii dowodzenia plut. topo i innych plutonów a także kadry może kogoś z parszywej dwunastki pom dow plut aleksandra sosnowskiego jeszcze wielu pamiętam wszystkich pozdrawiam
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=22096


Temat: Kolejna zmiana undof jesień?
JW 2568 Węgorzewo.
Pozdrawiam


Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=25844


Temat: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Węgorzewo: Usługi prania
Numer ogłoszenia: 365837 - 2008; data zamieszczenia: 15.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348139 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 2568, ul. Gen. J. Bema 7/2, Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4295299, 512337787, faks 087 4295222.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pranie wodne bielizny osobistej, pościelowej, bielizny kucharskiej i stołowej z pełnym wykończeniem.. Pranie podpinek do namiotów. Czyszczenie chemiczne umundurowania ćwiczebnego z wykończeniem bez naprawy. Czyszczenie ubrań roboczych i ubiorów specjalnych z wykończeniem bez naprawy. Czyszczenie chemiczne koców..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93.10.00.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 73770.49 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pralnia Garnizonowa przy JW 2980, ul. Sikorskiego 10, 14-500 Braniewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 66960.00
Oferta z najniższą ceną: 66960.00 oferta z najwyższą ceną: 66960.00
Waluta: PLN.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4055


Temat: Mrówek już nie będzie !!!

To poligony są w Polsce prywatne ?

Oczywiście że nie,ale jest to odrębny podmiot jak np JW 2568 Węgorzewo.Każdy jest na swoim rozrachunku.
Źródło: sailforum.pl/viewtopic.php?t=8521


Temat: Kurs języka angielskiego na poziomie I i II
1. Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2568 w Węgorzewie
11-601 Węgorzewo, ul. Bema 7
NIP 845-000-74-37 REGON 790133551
tel. 0-87 429 52 99, fax 0-87 429 52 22

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
POWYŻEJ 14 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

NA WYKONANIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO WEDŁUG WYMOGÓW STANAG 6001

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest zamieszczona na stronie internetowej : www.przetargi.army.mil.pl . Specyfikację można również uzyskać w siedzibie Zamawiającego (budynek nr 2 pokój nr 2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia kpt. Mateusz KUJAWSKI tel. 087 429 51 39
- w sprawach formalnych p. Andrzej ŻYCKI tel. 087 429 52 99

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi szkolenia z języka angielskiego zgodnie z normą STANAG 6001 dla kadry Jednostki Wojskowej Nr 2568. Kurs prowadzony będzie w trakcie dwóch semestrów. Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do egzaminu resortowego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin wykonania zamówienia: od 04.02.2009 r. do 20.01.2010 r.

7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zapewnią prowadzenie zajęć przez kadrę dydaktyczną posiadającą wykształcenie i doświadczenie zawodowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga kadry dydaktycznej z następującym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym:
lektorzy muszą sie legitymować udokumentowanym wykształceniem na poziomieco najmniej licencjatem z filologii angielskiej z jednocześnie otwartym przewodem magisterskim. Dodatkowym atutem mogą być certyfikaty np. FCE, CAE lub inne. (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia),

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp,

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zamawiający odstępuje od żądania wadium od przystępujących do niniejszego przetargu.

9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena - 80%
Doświadczenie zawodowe – 20%

10. Termin składania ofert upływa dnia 22 stycznia 2009 r. o godz. 10.00.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opisanej według wskazań siwz, należy złożyć w Kancelarii Jawnej JW 2568, ul. Bema 7, budynek nr 2, pokój nr 2, 59-726 Świętoszów.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 21.02.2009 r.

12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

13. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
14.01.2009 r. oraz na tablicy ogłoszeń przy Biurze Przepustek i na stronie internetowej Zamawiającego.DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 2568

płk Stanisław SŁAPCZYŃSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4117


Temat: Usługi Ochrony Osób i Mienia JW 2568
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Jednostka Wojskowa Nr 2568 Węgorzewo, ul. Bema 7, Kontakt Andrzej Życki, 11-601 Węgorzewo. Tel. +48 (87) 4295299. E-mail andrzej.zycki@wp.pl. Faks +48 (87) 4295222.
Specyfikacje można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr 2568 Węgorzewo, ul.Bema 7, PL-11-601 Węgorzewo. : www.przetargi.army.mil.pl.
Oferty należy przesyłać na adres: Jednostka Wojskowa Nr 2568 Węgorzewo, ul. Bema 7, 11-601 Węgorzewo. Tel. +48 (87) 4295299. Faks +48 (87) 4295222.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi ochrony osób i mienia dla JW 2568 przez SUFO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja świadczenia usług:
Kategoria usług: nr 23.
Główne miejsce świadczenia usług: Jednostka Wojskowa Nr 2568 w Węgorzewie.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Krótki opis zamówienia :
Świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony (SUFO). W zakresie ochrony osób i mienia na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 2568 w Węgorzewie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000.

II.1.5) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 01.04.2009. Zakończenie: 01.04.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Zamawiający od wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności :
Warunki finansowania i płatności zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i w sprawie zawarcia umowy.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj.: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. Koncesję wydaną przez MSWiA w zakresie ochrony osób i mienia; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Zostały opisane w SIWZ.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Zostały opisane w SIWZ.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone: Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Tak.
Wykonawca świadczący usługi ochrony osób i mienia, musi posiadać Koncesję na prowadzenie działalności w tym zakresie wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22.8.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 poz. 740 z późn. zm.).
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: Tak.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta. Przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów określonych poniżej:
1. Cena. waga: 80 %.
2. Potencjał techniczny. waga: 20 %.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 3/09 BA.
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
24.02.2009 - 10:00.
IV.3.3) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.4) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.5) Warunki otwarcia ofert:
Data: 24.02.2009 - 11:00.
Miejsce: Węgorzewo ul. Bema 7 bud. nr 2 Sala Planowania.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Tak. Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Styczeń 2010.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 15.01.2009 r. i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2009 r. oraz zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń przy bramie), a także na własnej stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.01.2009r.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4124